Kdo jsou baptisté?

Baptisté jsou křesťanskou reformační církví. Pojem církev však chápeme poněkud odlišně než většina křesťanských církví. Každé místní společenství (sbor) je pro nás plnohodnotnou církví, která je plně autonomní a podřízená pouze vládě Ježíše Krista. Každý místní sbor je tedy samostatný a nezávislý na jiných sborech a není podřízen žádnému církevnímu orgánu. Baptisté se po celém světě sdružují do jednot či unií na národní, kontinentální i světové úrovni. Důvodem je vědomí, že se vzájemně můžeme obohacovat, sdílet a spolupracovat na projektech, které přesahují možnosti jednoho sboru.

         V České republice baptistické sbory tvoří Bratrskou jednotu baptistů, která je státem registrovanou církví. Nejedná se však v pravém slova smyslu o "baptistickou církev", ale jednotu (svaz) několika desítek jednotlivých místních církví.

         Baptisté od počátku kladli velký důraz na svobodu svědomí každého člověka.  Baptisté se nikdy nechtějí pokoušet přivést někoho k víře donucením. Rozhodnutí pro víru musí být svobodné a dobrovolné. Baptisté se zasazují o náboženskou svobodu pro všechny, pro věřící i nevěřící. Právě mezi baptisty vzniklo jedno z prvních hnutí za náboženskou svobodu, protože jsme si jisti, že před Pánem Bohem je za svůj život zodpovědný každý sám. Z tohoto důvodu baptisté nekřtí malé děti, které se ke svému křtu nemohou svobodně vyjádřit. V praxi to znamená, že za členy baptistických sborů jsou přijímáni pouze dospělí, kteří prožili znovuzrození z Ducha svatého a vyznávají svoji víru před sborovým shromážděním. Na vyznání své víry jsou pak pokřtěni ponořením do vody. Řecké sloveso „baptizó“ znamená ponořit a je vlastně termínem pro křest. Baptisty byli označováni lidé v době reformace, kteří se nechávali znovu pokřtít, protože neuznávali svůj křest jako právoplatný, protože nebyl výsledkem jejich svobodného rozhodnutí podpořeného jejich osobní vírou v Ježíše Krista. Také se jim říkalo „novokřtěnci“ a za tento svůj postoj byli z počátku pronásledováni a někteří i umučeni. I z těchto historických důvodů se baptisté ve světě zasazují o dodržování lidských práv a náboženskou svobodu.  

Patrně nejznámějším baptistickým kazatelem byl držitel Nobelovy ceny míru Dr. Martin Luther King. Zasazoval se o změnu společenského postavení černošského obyvatelstva v Americe. Svého cíle, kterým bylo ukončení rasové diskriminace, se snažil dosáhnout prostřednictvím občanské neposlušnosti a jiných nenásilných praktik. Vzhledem k tomu, že odmítáme jakékoliv násilí ve věcech svědomí, zasazujeme se o také důslednou odluku církve od státu.

Bratrská jednota baptistů je jediným církevním uskupením, které odmítlo podepsat smlouvu se státem v souvislosti se zákonem č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v rámci tzv. „Církevních restitucí“.

 

 

Dětský klub Pecka

 

... VHODNÁ ALTERNATIVA TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU PRO PÁTEČNÍ ODPOLEDNE...

 

Našim cílem je rozvíjet v dětech osobnost, jejich tvůrčí schopnost. Také se snažíme mezi dětmi vytvořit přirozenou partu kamarádů a rozšířit vazby v okruhu svých vrstevníků. Samozřejmostí je naučit děti mnohým praktickým věcem do života!

 

Klub Pecka je neziskovou organizací pracující při sboru Bratrské jednoty baptistů v Suchdole nad Odrou, jejímž cílem je naplnit volný čas dětí různými sportovními,kreativními a jinými zábavnými činnostmi. S dětmi, ve věku od 6 do 15 let, se scházíme pravidelně v 16:00 hod, každý pátek na dvou a půl hodinové schůzky v naší klubovně. 

Náplní našich setkání je si společně užít hodně legrace, utužit stará přátelství a navázat nová, hrát hry všeho druhu. Na našich setkáních si také nenásilnou formou povídáme o našem Stvořiteli.

Společně chodíme na výlety do přírody nebo navštěvujeme jiná místa jako je kino, bazény, bowling, muzea a mnohá další...

Během letních prázdnin pořádáme již tradičně stanový tábor na 14 dní - podrobné informace naleznete v sekci TÁBOR.

 

NÁSTĚNKA

Přihlášky - Tábor 2019

Zdravím rodiče i děti :)  V sekci Tábor je již k dispozici ke stažení přihláška. Také k dostání osobně na páteční schůzce.

Oznámení

Vážení rodiče, Peckaři,... je mou nemilou povinností oznámit, že dne 1.2. a 1.3. Pecka NEBUDE! Důvodem jsou pololetní a jarní prázdniny. Ostatní pátky Pecka běží jak jste zvyklí :)  

Fotky z chaty

WooHoo :D Ve fotogalerii si můžeš prohlédnou fotky z podzimní chaty, kterou jsme pořádali ve spolupráci s vedoucími Dorostu a Light Upu. Byla To další skvělá akce, na které jsme si zazpívali, zadováděli a nasmáli, parádně najedli a...moc nenaspali ;))) Díky Vám a především díky našemu Pánu za...

Biblický verš pro rok 2019

 

Hospodin, Váš Bůh, bojuje za Vás.

(Český ekumenický překlad Bible, Jozue 23:10)"